Общи условия

І. ЗАПИСВАНЕ
Чл. 1.
(1) Записването за туристически пакет е възможно да се осъществи чрез телефон или по интернет, чрез туристически агент в страната или директно в офисите на Туроператора
(2) В срок от 48 часа от получаване на резервацията Туроператорът може да:

 1. потвърди изпратената резервация;
 2. предложи алтернативни възможности, в случай, че местата са изчерпани.

(3) Резервацията се пази 72 часа и се счита за валидна след потвърждение от страна на Туроператора и внасяне на депозит от страна на Потребителя.
 
ІІ.ВИЗИ
Чл.2.
За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът e длъжен да предостави информация в писмен вид или по друг подходящ начин, включително приблизителни срокове за получаване на визи и информация относно здравните изисквания на избраната за пътуване държава.

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ.
Чл.3.
(1) Плащането се извършва в лева, по банков  път и съобразно официалния фиксинг на БНБ в деня на плащането. Ако не е упоменато друго, в това число и на интернет страницата на Туроператора, съответно в предварителната информация за туристическия пакет, представена на Потребителя преди обвързването му с договора, размерът на депозита, дължим от Потребителя е в размер на 50% от общата цена на туристическия пакет. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договорa, ако не е упоменат друг срок, в това число и на интернет страницата на Туроператора, съответно в предварителната информация за туристическия пакет, представена на Потребителя преди обвързването му с договора.

Банкови детайли: "Ню Вилидж Турс" ООД
Банка: ОББ клон Стара Загора
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG74UBBS88881000810630 BGN

(2) Окончателно плащане на съответното организирано пътуване се извършва 40 (четиридесет) дни преди датата на пътуването, ако не е упоменато друго, в това число и на интернет страницата на Туроператора, съответно в предварителната информация за туристическия пакет, представена на Потребителя преди обвързването му с договора.
(3) Ранните записвания са валидни при резервация и плащане, направени в рамките на обявените за всяка програма или хотел дати, срокове и условия.
(4) Потребителят има право да прехвърли сключения от него договор за туристически пакет , ако това позволяват договорите с контрагентите, на друго лице, което отговаря на всички изисквания, приложими към сключения договор, само след като е отправил писмено предизвестие до Туроператора на адреса за кореспонденция за същия с писмо с обратна разписка, получено от Туроператора в срок не по - късно от 7 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля договора за туристически пакет, са солидарно отговорни за заплащане на оставащата част от сумата по договора, ако има такава и на всички допълнителни такси, налози или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето. Туроператорът информира лицето, което прехвърля туристическия пакет, за действителните си разходи, във връзка с прехвърлянето. Прехвърляне на друго лице на самолетен билет или самолетна програма не е възможно
(5) При резервация с включени отстъпки за ранно записване, Потребителят има право да смени датата на пътуване или да преотстъпи своето пътуване на трето лице в срок до 7 дни, считано от датата на сключване на договора, с писмено предизвестие, връчено до Туроператора по реда и условията на ал. 4. При неспазване на посочения срок, съответно след изтичане на същия, смяната на датата на пътуване или преотстъпване правата на трето лице се заплащат от потребителя, съгласно валидните в момента на смяната цени и условия.
(6) Потребителят има право да се откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение, в срок до 3 (три) дни от датата на записване и заплащане на депозит.
(7) При резервации по пакет „ранно записване“ в  случай на отказ от пътуване и невъзможност да се смени датата на пътуване, след указания срок от 7 (седем) дни от датата на записване, Потребителят резервирал и заплатил пакет за „ранно записване” губи 100% (сто процента) от внесената сума.
(8) При резервация с включени отстъпки за ранно записване Потребителят има право да смени датата на пътуване или да преотстъпи своето пътуване на трето лице в  срок до 7 дни, считано от датата на сключване на договора, с писмено предизвестие, връчено до Туроператора по реда и условията на ал. 4. При неспазване на посочения срок, съответно след изтичане на същия, смяната на датата на пътуване или преотстъпване правата на трето лице се заплащат от потребителя, съгласно валидните в момента на смяната цени и условия.
(9) Резервацията се счита за валидна, само ако е потвърдена от Туроператора в рамките на 48 часа. Ако не бъде потвърден първоначално заявеният хотел, Туроператорът може да предложи на Потребителя други възможности за настаняване. В случай, че Потребителят не приеме другите възможности, той има право да му бъде възстановен заплатения депозит.
(10) След сключване на договора увеличението на пакетната цена е възможно, при условие, че туроператорът е уведомил пътуващия писмено, включително и на предоставения електронен адрес за кореспонденция, но не по-късно от 20 дни преди датата на пъту ването при наличието на една от следните причини:

 • промяна в цената на превоза на пътници, което е в следствие на промяна в цената на горивото или други източници на енергия
 • промяна в размера на данъците и таксите върху сключените в договора туристически услуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в  изпълнението на туристическия пакет, включително туристически такси, такси за кацане или такси за отвеждане към или слизане от борда на пристанища и летища, или обменни курсове, отнасящи се за туристическия пакет.

(11) Цената на организираното пътуване може да се намалява по начин, съответстващ на всяко намаление на разходите, посочено при условията по-горе в ал.10, настъпило след сключване на договора до започване на изпълнението на туристическия пакет.
(12) Когато увеличението на цената по ал. 10 надхвърля 8 на сто от общата цена туристическия пакет, се прилага следното:

 • В срок не по-късно от 7 дни, считано от датата на уведомлението, Потребителят има право да приеме предложената промяна или да прекрати договора без да заплаща такса за прекратяване на същия.
 • В случай, че използва правото си за прекратяване, Потребителят има право да приеме туристически пакет-заместител със същото или по–високо качество, ако Туроператорът предлага такъв.

(13) За избягване на всякакво съмнение, в случай, че Потребителят е получил надлежно уведомлението за увеличението на пакетната цена по смисъла на настоящия текст, включително и на посочения от него електронен адрес за кореспонденция, но не е възразил в указания срок, съответно не е уведомил Туроператора кое от посочените свои права ползва, страните приемат, че същият е съгласен с извършената промяна, като Потребителят се задължава да заплати разликата на Туроператора.
(14) В случай на прекратяване на договора по ал. 12, Потребителят има правата по чл.88, ал.6 от ЗТ.
Чл. 4.
(1) По искане на Потребителя и срещу доплащане Туроператора може да го застрахова и за други рискове по време на пътуването.
(2) Потребители навършили 65 годишна възраст се застраховат задължително със завишена застрахователна премия. В тези случаи всеки потребител се задължава да доплати разликата в стойността на застраховката.
(3) Потребители навършили 80 години следва да се застраховат самостоятелно срещу доплащане.
(4)Туроператорът предлага на Потребителя възможност за сключване на застраховка “Отмяна на пътуване”, срещу  допълнително доплащане, което е в зависимост от цената на закупения пакет и срока на анулация и условията на конкретното застрахователно дружество, с което туроператора има сключен договор.
Чл. 5
Туроператорът има право да не изпълни задълженията си по договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.
Чл. 6.
Туроператорът има сключен договор за застраховка Отговорност на туроператора, със ЗД „ЕВРОИНС”, с полица № 03700100003195/ 22.04.2022
Чл. 7.
(1) Туроператорът си запазва правото да промени превозвача с друг при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си.
(2) Туроператорът има право да извърши замяна на хотела с такъв от същата или по-висока категория в същото населено място без промяна на общата цена, заплатена от Потребителя, в  случаите на дублирана резервация, затваряне на съответния хотел или нежелание в последния момент на хотела да приеме туристите.
Чл. 8.
(1) ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това и са извън неговата воля, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.
(2)Когато пътуването е с автобус, настаняването в превозното средство се извършва според датата на записване на всеки турист.
(3)Страните постигат съгласие, че Туроператорът в дните с висока натовареност, като официални празници и др., може да наема транспортни средства на лицензирани превозвачи, извън обявените в договора.
Чл.9. Потребителят се задължава:

 1. При пътуванията извън България да осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт, лична карта/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България.
 2. Ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, то трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител).
 3. Да заплати в пълен обем и в установените в Договора срокове стойността на туристическите услуги.
 4. Да спазва законите на страната, за която пътува.
 5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно между народните медицински изисквания.

IV. НАСТАНЯВАНЕ
Чл. 10.
(1) Настаняването в  хотелите при пристигане се извършва след 14.00 часа, а освобождаването на стаите до 12.00 часа и е в зависимост от условията на всеки хотел. Преди настаняване или след напускане съобразно обявените часове и съгласно правилата на всеки хотел не се ползват никакви услуги в хотелите или същите се ползват срещу допълнително заплащане.
(2)Броят на храненията се определя в зависимост от броя на резервираните и заплатени нощувки при съответния режим: само закуска, закуска и вечеря или All Inclusive.
(3)Неизпълнението или злоупотребата с режима на хранене се санкционират от управата на хотела.
(4)При настаняване на трима души в стая с три легла не се гарантира наличието на стандартни три легла. Трети възрастен или деца се настаняват в стандартно легло, само ако се заплати фамилна стая или апартамент.
(5)Настаняването в стаи с изглед към морето или стаи в основната част на хотела се извършва само в случаите, когато е обявено доплащане за това и е заплатено предварително в  офисите или представителствата на Туроператора.
 
V. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 11. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в  „Държавен вестник” и влезли в  сила за Република България, отговорността на ТУРОПЕРАТОРА е в рамките на тези ограничения.
Чл.12. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и дру ги/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
Чл.13.
(1) Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:
1.  Потребителя;
2.  Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3.  Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. По време на пътуването като такива се считат влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на граничните пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военни конфликти, и ограничения, природни бедствия, промяна на работно време на музеи и обекти, продължителност на изчакването на ферибот, причинена от случайни събития, техническа авари или проблем с превозното средство по време на път и други изключителни обстоятелства. Като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне, от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. В тези случаи Туроператорът си запазва правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без да носи отговорност и да дължи неустойка за това. 
(2) Туроператорът не носи отговорност пред туристите за съхранение на личния багаж, пари, ценности, документи и други, включително оставени в стая на хотел или студио. В подобни случаи туроператора лично или чрез негови контрагенти съдейства на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група. Търсене на забравени вещи се извършва от Потребителя за негова сметка.
(3) Туроператорът не носи отговорност, не възмездява и не компенсира туристи, които са се отказали от консумация на отделни услуги ли по свое желание са се отклонили от програмата и по тази причина са пропуснали едни или други услуги. Туроператорът не възмездява и не компенсира туристи за разходи извън туристическия пакет. Туроператорът не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън стандартния пансионат, договорен в туристическия пакет.

(4) Туроператорът не носи отговорност при анулация на редовен полет от страна на авиокомпанията поради несъбран минимум или друга причина, независеща от Туроператора.
Чл. 14. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на Потребителя на територията на съответната държава, Туроператорът не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена!
Чл. 15.
(1) Потребителят има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди започването изпълнението на туристическия пакет.
(2) Когато потребителят се откаже от пътуването и прекрати договора съгласно ал.1 в  срок до три работни дни от записването и внасянето на депозит, той реализира това право без санкция за него.
(3) В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора по ал.1, от страна на Потребителя, след изтичане на срока по ал.2, Потребителят се задължава да заплати на Туроператора следните такси, които страните уговарят като размер на неустойка за прекратяване

 1. При пътуване в чужбина, освен в случаите на „Ранно записване“:

а) след изтичане на срока по Чл. 15, ал.(2) и до 60 дни преди датата на пътуването - такса резервация - 40 лв. За всяка промяна относно резервация след първоначалното записване се у държа такса в размер на 30 лева, ако в договора не е упоменато друго
б) от 59 до 30 дни преди датата на пътуването - в  размер на депозита, ако в договора не е упоменато друго
в) от 29 до 20 дни преди датата на пътуването – 50 % от общата стойност на пътуването, ако в договора не е упоменато друго
г) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването – 80 % от общата стойност  на пътуването, ако в договора не е упоменато друго
д) по-малко от 14 дни преди датата на пътуването – 100 % от общата стойност на пътуването, ако в договора не е упоменато друго

 1. При пътуване в  страната, освен в  случаите на „Ранно записване“:

а) след изтичане на срока по Чл.15, ал.(2) и до 20 дни преди датата на пътуването такса резервация 20 лв, ако в договора не е упоменато друго
б) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита, ако в договора не е упоменато друго
в) от 13 до 7 дни преди датата на пътуването – 50 % от общата стойност на пътуването, ако в договора не е упоменато друго
г) от 6 до 3 дни преди датата на пътуването – 80 % от общата стойност на пътуването, ако в договора не е упоменато друго
д) по-малко от З дни преди датата на пътуването – 100 % от общата стойност на пътуването, ако в договора не е упоменато друго.
(3) При пътуване в страната или чужбина при направена резервация с включени отстъпки за ранно записване и отказ на потребителя след изтичане на срока по Чл.15, ал.(2) същият дължи неустойка в размер на 100 % от цялата внесена сума и съгласно условията на конкретния хотел.
(4) Потребителят има право да прекрати договора преди започване на изпълнението на туристическия пакет, без да заплаща никаква такса за прекратяване в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в  непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението за туристическия пакет, в  който случай има право на пълно възстановяване на всички направени плащания за туристическия пакет, но няма право на допълнително обезщетение. Това право Потребителят може да реализира, ако официалния удостоверителен орган на съответната държава декларира със съответния  официален документ наличието на непреодолимите и извънредни обстоятелства.
(5) В случай, че Потребителят прекрати своята почивка/екскурзия/ през времетраенето ѝ по свое желание, в  резултат на свои лични причини и собствено решение, всички допълнителни разходи, включително и транспортните са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.
(6) При установяване на подаване на документи с неверни данни и неспазване на сроковете от страна на Потребителя, Туроператорът има право да анулира пътуването, удържайки като неустойка 100 % от платените суми по договора.
 
VІ. СПОРОВЕ И  РЕКЛАМАЦИИ
Чл.16
(1) Всички спорове, касаещи изпълнение на договора, се решават по взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
(2) Потребителят има право да отправя съобщения, искания или жалби във връзка с изпълнението на туристическия пакет директно доТуроператора или до Туристическия агент, от когото е закупил туристическия пакет. За избягване на всякакво съмнение и с цел осигуряване своевременно разглеждане на съобщенията, исканията или жалбите, отправени чрез Турагента, както и за защита правата на Потребителя, в случай, на неоснователно неизпращане на същите от Агента до Туроператора, при липса на отговор в разумен срок, Потребителят изпраща жалбата си и до Туроператора.
(3) Туроператорът може да откаже да намали цената за времето, през което е имало несъответствие на предоставените услуги с договора за туристическия пакет в хипотезата, когато докаже, че това несъответствие се дължи на Потребителя.
(4) Всякакви услуги извън пакетите, закупени от Туроператора и платени в Република България, които са закупени и платени на място от туристите следва да се предявяват към съответния туроператор или към търговеца. За такива услуги и за рекламации към такива услуги Туроператорът не носи отговорност. Отговорността на Туроператора се дефинира и свежда само до изпълнението на туристическите услуги, само които са включени в договора за туристическия пакет, като само в този случай няма значение дали тези услуги се изпълняват от него или от други доставчици на туристически услуги.
(5) Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.
 
VІІ. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЛИЧНИ ДАННИ
Чл.17.
(1) „Туроператорът обработва лични данни на Пътуващите/ Потребителите си, за да предоставя продуктите и услугите, които са заявили и които ползват, за да изпълнява договорните и преддоговорни задължения и да се ползва от правата и задълженията по договора, като например ЕГН, телефон, имена, данни от документ за самоличност, данни за контакт, включително и такива, които са публикувани на формата за контакт, поместена на уеб страницата на Туроператора, електронни адреси за кореспонденция. Обработката на личните данни е свързанана само с упражняването на правата на страната, имаща качеството Пътуващ/ Потребители лицата, от името на които се сключва договора за организирано пътуване, като Туроператорът при обработката на същите спазва изискванията на европейското и националното законодателство.
(2) Туроператорът не обработва лични специални категории данни, като генетични, биометрични и други чувствителни данни, с изключение на данни за здравословното състояние за целите на правоотношението, ако такива са необходими.
 
VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
Чл.18.
За всички неуредени в Договора и настоящите Общи условия към него въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство, като при противоречие предимство имат разпоредбите на Закона за туризма и подзаконовите нормативни актове.
Чл.19.
В случай на установяване на пълна или частична недействителност на отделни клаузи от настоящите Общи условия, то това не се отнася до действителността на останалите клаузи, респ. на останалите части от тези клаузи. Страните следва да заместят недействителната клауза с такава, която в най-голяма степен се доближава до икономическата цел на недействителната клауза и е валидна.

Tоп Дестинации

Всички дестинации